Dzięki współpracy Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z Centrum Informacji Księgowej możesz bezpłatnie podejść do Egzaminu C. I. K., do którego przystąpienie standardowo podlega opłacie.

Zdany egzamin umożliwia:

1. Uzyskanie Certyfikatu Księgowego C. I. K..
2. Wpis na listę Certyfikowanych Księgowych publikowaną na stronie www.cik.org.pl.
3. Lepszy start na rynku pracy.

Uwaga: Dla wszystkich słuchaczy w przypadku zdecydowania się na certyfikat elektroniczny i/lub w wersji drukowanej wpis jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dot. egzaminu na stronie: https://bit.ly/2QUSjun

Szczegółowe informacje na temat warsztatu dostępne są w załączniku.

W razie braku możliwości uczestnictwa w zaplanowanym terminie z ważnych przyczyn, prosimy o pozostawienie stosownej informacji w dziekanacie.

Pozostałe terminy warsztatu to: 08-09.12.2018r., 19-20.01.2019r

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na prezentację przedstawicielki z firmy JobTrust.

Spotkanie odbędzie się 19.11.2018 r. o godzinie 11:00 w auli 018. Zaprezentowana zostanie aktualna oferta firmy oraz korzyści jakie student może uzyskać wybierając ofertę firmy JobTrust.


KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE MAGISTERSKIE
„Nagroda NIAiU – Przestrzeń wspólna jest wartością”

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki ogłasza interdyscyplinarny konkurs o Nagrodę Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dla absolwentów wielu różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie na temat wartości przestrzeni wspólnej. Celem konkursu jest promocja dobrych merytorycznie prac magisterskich oraz motywowanie studentów do podejmowania tematu przestrzeni wspólnych, publicznych, budynków użyteczności publicznej w swoich pracach dyplomowych. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione po 1 września 2015 r.
Nagroda przyznana zostanie w dwóch kategoriach: projektowej oraz teoretycznej.
W CZĘŚCI PROJEKTOWEJ oceniane będą projekty z zakresu architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i konserwacji dotyczące przestrzeni publicznych i budynków lub ich zespołów.
W CZĘŚCI TEORETYCZNEJ nagrodzone zostaną rozprawy magisterskie dotyczące historii architektury, teorii architektonicznej, procesów demograficznych, społecznych, badań socjologicznych i antropologicznych oraz wszystkich innych aspektów dotyczących kształtowania i funkcjonowania budynków i przestrzeni wspólnych.
NAGRODA GŁÓWNA: po 5.000 zł w każdej kategorii
WYRÓŻNIENIA: po dwa wyróżnienia w wysokości 2.500 zł w każdej kategorii
TERMINY:
19 listopada 2018 – termin nadsyłania zgłoszeń (decyduje data doręczenia)
19-23 listopada 2018 – obrady jury
26-30 listopada 2018 – przekazanie informacji o wynikach laureatom konkursu
1 grudnia 2018 – uroczyste wręczenie nagród w Warszawie

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i FAQ dostępne pod adresem: http://niaiu.pl/nagroda-niaiu

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu konkursu, procedury przesyłania zgłoszeń prosimy kierować do:
Kacper Kępiński
Dział Edukacji NIAiU
22 522 65 36
k.kepinski@niaiu.pl

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, organizuje spotkanie z Panem Ambasadorem Andrzejem Jaroszyńskim na temat wyników wyborów kongresowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Spotkanie odbędzie się 13.11.2018 roku o godzinie 18.00 w sali 003A w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12

Serdecznie zapraszamy!

EPHEC University College poszukają praktykanta od 01 lutego 2019 r., wymagana świetna znajomość języka angielskiego. Termin aplikacji jest do 15 listopada 2018 r., w załączniku wszystkie potrzebne informacje na temat oferty praktyki oraz tabela informacyjna o samej uczelni.

E-mail na który należy przesyłać swoją aplikację: international@ephec.be

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (będący państwową jednostką budżetową podległą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji) realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących zmian w zakresie ochrony danych osobowych w świetle RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych.

Szkolenie odbędzie się 6 grudnia 2018 roku w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Opis stanowiska:

Poszukujemy osób z doświadczeniem w pracy koncepcyjnej i projektowej, sumiennych, zaangażowanych i komunikatywnych.

Wymagania

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie z zakresu zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków UE w ramach EFS na stanowisku koordynatora/kierownika/specjalisty;
 • znajomość programów operacyjnych z perspektywy finansowej 2014-2020 (POWER i WRPO);
 • praktyczna znajomość prawodawstwa oraz procedur i wytycznych programowych w zakresie aplikacji, realizacji i sprawozdawczości projektów unijnych w ramach perspektywy 2014-2020;
 • doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych będzie dodatkowym atutem.
 • sprawne korzystanie z pakietu MS Office, poczty elektronicznej i Internetu.

Zakres obowiązków obejmuje w szczególności:

 • koordynacja i zarządzanie projektem EFS (RPO i/lub POWER);
 • organizacja zadań projektu;
 • sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej;
 • promocja projektu;
 • organizacja szkoleń/doradztwa i nadzór nad pracą podwykonawców/wykładowców;
 • sporządzanie wniosków o płatność
 • przygotowywanie dokumentacji i organizacja zamówień w ramach projektu,
 • wprowadzanie zmian do projektu;
 • monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
 • obsługa administracyjna i logistyczna;
 • obsługa projektów za pośrednictwem systemu SL2014;
 • współpraca z działem rozliczeń i księgowości;
 • analiza wytycznych i regulacji prawnych dotyczących funduszy;
 • korespondencja z Instytucją Pośredniczącą.

Dodatkowe cechy i predyspozycje:

 • samodzielność i dokładność;
 • nastawienie na pracę zespołową;
 • zaangażowanie i odpowiedzialność
 • umiejętność efektywnej pracy w warunkach stresu
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność
 • otwartość na zmiany
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • udział w bardzo ciekawych projektach
 • pracę w interdyscyplinarnym zespole specjalistów
 • miłą i sympatyczną atmosferę
 • pracę od poniedziałku do piątku

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: projekty@ru.wspa.pl

Wysyłając  CV prosimy zawrzeć klauzulę Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie z siedzibą w 20 – 150 Lublin ul. Bursaki 12;

2) inspektorem ochrony danych w Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest Pan/Pani Piotr Kosior, mail iodo@ru.wspa.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom i instytucjom

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– do zakończenia procesu rekrutacji

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane z formularza rekrutacyjnego

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpoczęcia procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wstrzymanie procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Poszukiwana: Asystentka ds. organizacyjnych
Miejsce pracy: Lublin
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za administracyjno-organizacyjne ruwsparcie Rektoratu Uczelni.
– przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek;
– sporządzanie pism;
– prowadzenie ewidencji przyjmowania i wysyłania pism;
– przyjmowanie i nadawanie faksów;
– obsługa ważnych spotkań;
– sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z działalności Uczelni;
– przygotowanie dokumentów na Senat;
– obsługa maszyn biurowych.
– Obsługa kasy głównej ruwspa
– rozliczanie pracowników z faktur;
– wydawanie KW i KP;
– comiesięczne raporty kasowe przekazywane do Działu Księgowości.
– dbanie o profesjonalny wizerunek Firmy.
Kluczowe umiejętności, których poszukujemy, to:
– bardzo dobra organizacja pracy własnej;
– pozytywne nastawienie;
– odpowiedzialność i samodyscyplina;
– wysoka kultura osobista.

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
CV prosimy wysyłać na adres e-mail: rektorat@ru.wspa.pl

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI
W LUBLINIE
zaprasza do udziału

w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
pt.: „Apteka literacka – czytelnictwo osób niepełnosprawnych jako skuteczne lekarstwo na choroby duszy i ciała”

Termin: 15-16 listopada 2018

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin.

Termin nadsyłania zgłoszeń dla Uczestników biernych – do 04 listopada 2018 r.

Rejestracja na Konferencję odbywa się za pomocą formularza: https://bit.ly/2kdmxKm

Komitet naukowy:
Dr Małgorzata Jedynak – ruwspa w Lublinie
Dr Maria Komorska – ruwspa w Lublinie
Dr Maria Mazur- ruwspa w Lublinie
Dr Ewa Miszczak – ruwspa w Lublinie

Opłata konferencyjna:*
100 zł opłata czynnego uczestnictwa
50 zł opłata biernego uczestnictwa

*W ramach opłaty uczestnicy otrzymają:
1. Materiały konferencyjne
2. Catering w trakcie trwania konferencji

Opłatę konferencyjną prosimy regulować przelewem na konto:
Bank PKO SA
nr konta: PL 46 1240 5497 1111 0010 6774 0865
Tytuł przelewu: Konferencja niepełnosprawni – imię i nazwisko uczestnika